Fáze marketingového plánování

a) ANALÝZA PROSTŘEDÍ – SITUAÄŒNÍ ANALÝZA
Vychází se z popisu dosavadního vývoje a současného stavu marketingové situace podniku a uskutečňuje se odhad možného budoucího vývoje. K odhadu budoucího vývoje se uskutečňují prognózy prodeje výrobků celkem, dle jednotlivých tržních segmentů i prodeje odvÄ›tví, prognózy tržního podílu vlastních i konkurenčních výrobků, prognózy zisku z prodeje aj. Dále dochází k identifikaci silných a slabých stránek podniku pomocí SWOT analýzy. Dalším krokem je analýza spotÅ™ebitele zahrnující výzkum Å™ady faktorů určujících chování a způsob rozhodování individuálního spotÅ™ebitele i odbÄ›ratele a analýzu konkurence, která má pÅ™inést informace o současné i potenciální rivalitÄ› mezi firmami, které spotÅ™ebitelům poskytují stejný produkt.

student

b) STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
·         Vymezení poslání firmy
·         Identifikace strategických podnikatelských jednotek – soubor výrobků či poskytovaných služeb tvoří podnikatelské portfolio firmy.
·         PÅ™iÅ™azení zdrojů – je důležité jednotlivým jednotkám strategického plánování poskytnou potÅ™ebné fondy.
·         Plánování nových podnikatelských aktivit – důležité je vypracovat strategie růstu (rozvoje) podniku, tzv. Ansoffova matice růstu.

c) MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ
NejčastÄ›ji se firmy snaží maximalizovat zisk, udržet nebo zvýšit tržby, udržet nebo zvýšit fyzický objem prodeje, udržet nebo zvýšit tržní podíl, pÅ™ežít a mít sociální zodpovÄ›dnost. Marketingové strategie, které nejlépe směřují k dosažení marketingových cílů, jsou pak rozpracovány v marketingových programech.

d) IMPLEMENTACE – REALIZACE
Realizace znamená uskutečňování marketingových programů tak, aby bylo dosaženo marketingových cílů.

analýza

e) KONTROLA
Podstatou je srovnávat dosažené výsledky s tÄ›mi plánovanými. Dochází k identifikaci odchylek, k diagnostikování jejich příčin a pÅ™ijímání nových akcí, poté dojde k tzv. řízení dle odchylek. Odchylky mohou být kladné a záporné. RozliÅ¡ujeme více druhů kontroly –
·         Kontrola plnÄ›ní plánu – na základÄ› analýzy prodeje, tržního podílu a marketingových nákladů v relaci k prodeji.
·         Kontrola ziskovosti – zaměřuje se na měření skutečného zisku z prodeje z hlediska výrobků, zákazníků, teritorií apod.
·         Kontrola marketingové strategie – zkoumá její účinnost a zjiÅ¡Å¥uje, zda je optimálnÄ› pÅ™izpůsobená marketingovému prostÅ™edí.

Fáze marketingového plánování
1 (20%)1